Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Total Cats International B.V. (KvK-nr.: 39081762), mede handelend onder de handelsnaam Topcats

1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Verkoper/opdrachtnemer: Total Cats International BV, gevestigd te (8239 DA) Lelystad, Apolloweg 88;
b. Koper/opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie verkoper/opdrachtnemer producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht of aanneming van werk, of met wie verkoper/opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht of aanneming van werk;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht en/of aanneming van werk die tussen verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening c.q. aanneming van werk door verkoper/opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden (waaronder aanneming van werk), in welke vorm en hoegenaamd ook, die verkoper/opdrachtnemer voor of ten behoeve van koper/opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van koper/opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van verkoper/opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die door verkoper/opdrachtnemer met koper/opdrachtgever zullen worden gesloten.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van koper/opdrachtgever wordt door Verkoper/opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
2.6. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper/opdrachtnemer is eerst gebonden, doordat verkoper/opdrachtnemer een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper/opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper/opdrachtgever, dan wel doordat de verkoper/opdrachtnemer aan een om levering verzocht hebbende koper/opdrachtgever een factuur zendt.
3.3. Alle opgaven door verkoper/opdrachtnemer van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar verkoper/opdrachtnemer kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer koper/opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van verkoper/opdrachtnemer of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4. Door de verkoper/opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen van verkoper/opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van verkoper/opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2. De door verkoper/opdrachtnemer genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft de verkoper/opdrachtnemer het recht de verhogingen aan de koper/opdrachtgever door te berekenen.
4.3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper/opdrachtnemer de producten heeft gekocht.
4.4. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer van alle kosten en schade die voor verkoper/opdrachtnemer mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat koper/opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat koper/opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan verkoper/opdrachtnemer en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1. Elke Overeenkomst wordt door de verkoper/opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper/opdrachtgever op grond van door de verkoper/opdrachtnemer in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
5.2. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper/opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de verkoper/opdrachtnemer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel dienstverlening en/of aanneming van werk) per bank te geschieden: Rabobank, IBAN/rekeningnummer: NL47RABO0156753634, in acht nemende de geldende betalingscondities van verkoper/opdrachtnemer, zoals vermeld op offerte. De betaling door koper/opdrachtgever dient daarbij – met uitzondering van een schriftelijk overeengekomen betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen – steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Verkoper/opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
5.4. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van verkoper/opdrachtnemer, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper/opdrachtnemer accepteert geen algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever.
5.5. Zolang de koper/opdrachtgever de door hem verschuldigde koop(/aanneem)som c.q. loon, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.6. Koper/opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij verkoper/opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
5.7. Koper/opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.8. Indien koper/opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper/opdrachtgever verplicht verkoper/opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de koper/opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door verkoper/opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien verkoper/opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.9. Indien door verkoper/opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper/opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Afleveringstermijn
6.1. De door verkoper/opdrachtnemer opgegeven afleveringstermijn voor producten – en/of termijn voor het verrichten van diensten en/of oplevertermijn van aanneming van werk – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor verkoper/opdrachtnemer geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan verkoper/opdrachtnemer verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door verkoper/opdrachtnemer zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door verkoper/opdrachtnemer opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Verkoper/opdrachtnemer heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
6.2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door verkoper/opdrachtnemer. Indien verkoper/opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper/opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper/opdrachtnemer, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.
6.3. Bij overschrijding van enige termijn heeft koper/opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Koper/opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper/opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
6.4. Verkoper/opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7. Overmacht
7.1. Indien verkoper/opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
7.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3. Onder overmacht van verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van verkoper/ opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper/opdrachtnemer kan worden verlangd.
7.4. Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper/opdrachtnemer door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper/opdrachtnemer de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper/opdrachtnemer de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.
7.5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op koper/opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Verkoper/opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
8.2. Ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die verkoper/opdrachtnemer op koper/opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke verkoper/opdrachtnemer in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.
8.3. Voordat de eigendom van de producten op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan verkoper/opdrachtnemer eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van kopers/opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.4. De koper/opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper/opdrachtnemer te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van verkoper/opdrachtnemer zal koper/opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan verkoper/opdrachtnemer.
8.5. Indien en zolang verkoper/opdrachtnemer eigenaar van de producten is, zal koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer op verkoper/opdrachtnemer zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan verkoper/opdrachtnemer eigenaar is, zich bevinden.
8.6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper/opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van verkoper/opdrachtnemer.

9. Reclame/klachten
9.1. Koper/Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan verkoper/opdrachtnemer worden medegedeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de koper/opdrachtgever eveneens uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan verkoper/opdrachtnemer. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Verkoper/opdrachtnemer worden gemeld.
9.2. Na het ontdekken van enig gebrek is koper/opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
9.3. Koper/opdrachtgever zal alle door verkoper/opdrachtnemer voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door verkoper/opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
9.4. Koper/opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door verkoper/opdrachtnemer geen controle op de reclame kan plaatshebben.
9.5. Het staat koper/opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat verkoper/opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper/opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.
9.6. Koper/opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens verkoper/opdrachtnemer zolang koper/opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens verkoper/opdrachtgever niet is nagekomen.
9.7. Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst. Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door verkoper/opdrachtnemer geven koper/opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper/opdrachtnemer op te schorten.
9.8. Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper/opdrachtnemer niet in behandeling genomen en de verkoper/opdrachtnemer is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.
9.9. Indien koper/opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor verkoper/opdrachtnemer voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 10.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 10 (garantie).
9.10. Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de koper/opdrachtgever schadevergoeding, danwel ontbinding van de Overeenkomst met verkoper/opdrachtnemer vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door verkoper/opdrachtnemer is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is verkoper/opdrachtnemer in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door verkoper/opdrachtnemer aan koper/opdrachtgever verkochte zaken of geleverde diensten. Koper/opdrachtgever heeft bovendien geen recht tot reclameren voor zover de montagevoorschriften en/of de garantie-checklist niet deugdelijk zijn nageleefd.

10. Garantie
10.1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van verkoper/opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal verkoper/opdrachtnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij koper/opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal verkoper/opdrachtnemer ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal verkoper/opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
10.2. Indien verkoper/opdrachtnemer producten aan koper/opdrachtgever aflevert welke verkoper/opdrachtnemer van toeleveranciers heeft verkregen, is verkoper/opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper/opdrachtgever gehouden dan waarop verkoper/opdrachtnemer ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door verkoper/opdrachtnemer aan koper/opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de koper/opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de verkoper/opdrachtnemer te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper/opdrachtgever. Alle verzendkosten van koper/opdrachtgever naar verkoper/opdrachtnemer zijn te allen tijde voor rekening van koper/opdrachtgever. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door verkoper/opdrachtnemer verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.
10.3. Verkoper/opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat verkoper/opdrachtnemer in voor zodanige adviezen of instructies van koper/opdrachtgever aan zijn afnemers.
10.4. De producten blijven volledig voor risico van koper/opdrachtgever in het geval door verkoper/opdrachtnemer aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van verkoper/opdrachtnemer en niet in redelijkheid van koper/opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
10.5. Mocht de koper/opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper/opdrachtnemer verrichten of door anderen laten verrichten, zal verkoper/opdrachtnemer niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door koper/opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.
10.6. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door verkoper/opdrachtnemer worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat koper/opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door verkoper/opdrachtnemer aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient koper/opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen op het door verkoper/opdrachtnemer aangewezen geografisch adres.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. Verkoper/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper/opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.2. De aansprakelijkheid van verkoper/opdrachtnemer jegens koper/opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is verkoper/opdrachtnemer’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
11.3. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van verkoper/opdrachtnemer of haar hoogste leidinggevend personeel, zal koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij koper/opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
11.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper/opdrachtnemer of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover verkoper/opdrachtnemer ’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
11.5. Indien bij levering van producten (diensten) door verkoper/opdrachtnemer aan koper/opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is koper/opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Verkoper/opdrachtnemer mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de Koper/opdrachtgever, van uit gaan dat koper/opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die koper/opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper/opdrachtnemer is bereid koper/opdrachtgever – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper/opdrachtgever is gehouden de kosten terzake te voldoen.

12. Opschorting en Ontbinding
12.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper/opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met koper/opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper/opdrachtnemer koper/opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval verkoper/ opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van koper/opdrachtgever op te schorten;
een en ander onverminderd verkoper/opdrachtnemer ’s andere rechten onder welke overeenkomst met koper/opdrachtgever dan ook en zonder dat verkoper/opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.2. Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper/opdrachtgever in verzuim en is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
12.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van verkoper/opdrachtnemer op koper/opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen verkoper/opdrachtnemer en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van koper/opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper/opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde verkoper/opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

13. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
13.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen verkoper/opdrachtnemer en koper/ opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
13.3. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met koper/opdrachtgever, zal deze verkoper/opdrachtnemer steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van koper/opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door verkoper/opdrachtnemer geaccordeerd, zal verkoper/opdrachtnemer alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper/opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en verkoper/ opdrachtnemer vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij verkoper/opdrachtnemer heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen.
13.4. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van verkoper/opdrachtnemer. Indien op grond van (nationaal) dwingend recht de rechtbank bevoegd is, zal het geschil beslecht worden door de rechtbank Midden-Nederland.

14. Conversie
14.1. Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

15. Partiële nietigheid
15.1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Total Cats International BV.

Sprache ändern